Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3152 Esas 2019/932 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3152 Esas 2019/932 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/3152
Karar No : 2019/932
Karar Tarihi : 05/02/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3152 Esas 2019/932 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/3152 E.  ,  2019/932 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacılar vekili, davalı ... idaresindeki aracın, müvekkili ... idaresindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, ... ile araçta yolcu olan ..."ın yaralandığını ve aracın da hasar gördüğünü belirterek; davacı ... için; 2.813,00 TL traktör hasar bedeli, 500,00 TL iş gücü kaybı, 200,00 TL araç değer kaybı, 900,00 TL büyükbaş hayvan bedeli, 500,00 TL iş göremezlik bedeli ve 3.000,00 TL manevi tazminat, davacı ... için; 2.500,00 TL iş göremezlik bedeli, 500,00 TL ilaç, tedavi ve yol ücreti ve 20.000,00 TL"nin davalılardan yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.
  Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece; davacı ... için 270,00 TL tedavi gideri ve 9.557,86 TL iş göremezlik ücretinin ıslah ile artırılan kısım için ıslah tarihinden kalan kısım için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsili ile 5.000,00 TL manevi tazminata, davacı ... için 301,00 TL iş göremezlik tazminatı, 120,00 TL araç mahrumiyet bedeli, 540,00 TL hayvan bedeli, 886,60 TL araç hasar bedeli ile 1.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Mahkemece hükmedilen maddi tazminata ıslah edilen kısım için ıslah tarihinden kalan kısım için dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir. Kabule göre, davalı sigorta şirketi kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır.
  2918 sayılı KTK.nun 98/1, 99/1. maddeleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları`nın B.2. maddesi uyarınca rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir.Yine kabule göre davalı sürücünün ise haksız fiil sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle hükmedilen tazminattan olay tarihi itibari ile sorumlu tutulması gerekir.
  Somut uyuşmazlıkta, davalı sigorta şirketi tazminat talebinin tamamı yönünden dava açılmadan önce temerrüde düşürülmediğinden davalı sigorta şirketi için tazminatın tamamı yönünden dava tarihinden, davalı sürücü ... için ise kaza tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu hususun yeniden yargılamayı gerektirmemesi nedeniyle hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
  3-Davacı vekili, ihtiyari dava arkadaşı olan her iki davacı için de dava dilekçesinde ayrı ayrı manevi tazminat talebinde bulunmuş olduğu kabul edilen manevi tazminat miktarları yönünden her bir davacı için ayrı ayrı vekalet ücreti belirlenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde tek vekalet ücreti belirlenmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu hususun yeniden yargılamayı gerektirmemesi nedeniyle hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile; hükmün 1 nolu bendinden "2.500,00-TL"ye olay tarihi olan 10/10/2008 7.057,86-TL"ye ıslah tarihi olan 23/07/2015" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine; "9.557,86 TL iş göremezlik bedeline davalı sigorta şirketi için dava tarihinden davalı ... için olay tarihi olan 10.10.2008" ibaresinin yazılmasına; hükmün 8. bendinden ise "1.500,00 TL" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine "davacı ... için 1.500,00 TL ve davacı ... için 1.500,00 TL olmak üzere toplam 3.000,00 TL" ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 05.02.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara