Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/231 Esas 2016/649 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/231 Esas 2016/649 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/231
Karar No : 2016/649
Karar Tarihi : 20/01/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/231 Esas 2016/649 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/231 E.  ,  2016/649 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı..... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı, 05.06.2012 tarihinde davalı ......’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı, .....’ye ait sürücü ... idaresindeki araç ile idaresindeki ..... plakalı araca geri manevrası yaparken tamamen kusurlu olarak çarptığını, kazada aracında hasar oluştuğunu, araçtaki hasarın mahkemece yapılan tespite göre 10.050,00 TL olduğunu, davalı .....nin bu hasarın 4.646,00 TL’sini ödediğini, kendisinin servise 6.726,27 TL ödediğini, fazlaya ilişkin hakları saklı tuttuğunu belirterek, araç değer kaybı için 1.800,00 TL ile birlikte hasarın bakiyesi ile birlikte 3.880,27 TL davalılardan müteselsilen, ikame araç bedeli için 360,00 TL’nin diğer davalı .....’den tahsilini istemiştir.
Davalı ..... vekili, davacıya ödeme yaptığını, tazminatın yerinde olmadığını belirterek diğer davalılar ile birlikte davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının araçta meydana gelen değer kaybı ve hasar nedeniyle tazminata ilişkin davasının kabulü ile 3.880,27 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan müteselsilen tahsiline, tamir süresi içerisinde parasal kaybına dair talebinin kısmen kabulü ile 280,00 TL’nin
davalılar ..... ve ..."den müteselsilen tahsiline fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ...... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ....... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara