Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13942 Esas 2017/6503 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13942 Esas 2017/6503 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/13942
Karar No : 2017/6503
Karar Tarihi : 07/06/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13942 Esas 2017/6503 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/13942 E.  ,  2017/6503 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-
  Davacı vekili dava dilekçesinde; 06/03/2015 tarihinde müvekkilinin sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı araç ileseyir halinde iken aynı cadde üzerinde seyredip 66. Sokağa dönmek isteyen... plakalı aracın sürücüsü ... ile çarpışmaları neticesinde hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, tramer raporunda müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığı buna karşılık davalı araç sürücüsünün %100 kusurlu olduğunun saptandığını, müvekkilinin aracında oluşan 8.190,24TL değerindeki hasarın kendi sigorta şirketi olan ... Sigorta tarafindan karşılandığını, müvekkilinin maliki olduğu... markalı aracın değişen parçalarının bir otomobilin en önemli parçaları oluğunu, bu parçaların kaza neticesinde orijinalliğini yitirmeleri sebebiyle sözkonusu aracın ikinci el piyasasında değer kaybetmesine sebep olduğunu, aracın kasko değerinin 105.444,00 TL olmasına rağmen 60.000,00 TL"na satıldığını, ... Sigorta ile yaptıkları kasko sözleşmesinin sadece hasarlı kazalar sonucunda oluşan hasarları karşılamaya yönelik bir sözleşme olduğunu, söz konusu poliçenin kaza sonucunda aracın kendi piyasasında düşen değerini karşılamadığını beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkiline ait araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin şimdilik 5.000,00 TL’nın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; meydana gelen dava konusu kaza sonucu kazanın tutanak altına alındığını ve araçlarda oluşan hasar bedellerinin sigorta
  şirketleri tarafından karşılandığını, kaza sonrası oluşturulan ekspertiz raporunun hiçbir yasal dayanağı olmayan bir şirket tarafından kendi lehine olacak şekilde hazırlanan bir rapor olduğunu ve bu raporu kabul etmenin mümkün olmadığını,davacının kaza sonrası aracı 60.000,00TL"na sattığını beyan ettiğini, bu bakımdan davacının aracın değerini kat ve kat düşük göstererek değer kaybının yüksek olmasını sağlamaya çalıştığını beyanla, davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ...Ş vekili cevap dilekçesinde;... plakalı aracın müvekkili sigorta şirketi nezdinde ... numaralı poliçe ile sigortalı bulunduğunu, bu poliçeden dolayı müvekkili şirketin sorumluluğunun sigortalının kusuru oranında olmak üzere maddi zarar halinde azami 29.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, araç değer kaybı taleplerinin dolaylı zarar olması nedeniyle poliçe teminatı kapsamı dışında olduğunu, araçtaki değer kaybının tespit edilebilmesi için aracın önceki hasarlarının da incelenmesi ve buna göre bir değerlendirme yapılması gerektiğini beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; kazasının meydana gelmesinde davalı ..."ın %75 oranında asli kusurlu olduğu, davacının %25 oranında tali kusurlu olduğu, kaza sonucu davacının aracında meydana gelen değer kaybından... plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini temin eden davalı ...Ş"nin diğer davalı sürücü ile birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 85/1 maddesi uyarınca kusur oranında ve davalı ... şirketinin poliçe limiti dahilinde müştereken ve müteselsilen sorumluluklarının bulunduğu, davacının değer kaybı talebinde haklı olduğu sonuç ve kanaatiyle davanın kabulü ile, 6.000,00TL araç değer kaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte (davalı ... şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ...Ş vekili ile davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm
  temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 307,39 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 07/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara