Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1473 Esas 2019/11443 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1473 Esas 2019/11443 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/1473
Karar No : 2019/11443
Karar Tarihi : 03/12/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1473 Esas 2019/11443 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/1473 E.  ,  2019/11443 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve işleteni olduğu aracın, müvekkiline ait araca çarpması sonucu hasarlandığını, aracın kazadan 2 hafta önce trafiğe çıktığını, lüks araç olduğunu, araçta değer kaybı oluştuğunu, davalı sürücünün olayda tamamen kusurlu olduğunu belirterek şimdilik 1.000,00 TL"nın davalılardan tahsilini talep etmiş; ıslah dilekçesi ile talebini 5.000,00 TL ye yükselterek kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan tazminini istemiştir.
  Davalılar vekili, araçta meydana gelen hasar bedelinin zorunlu trafik sigorta şirketince ödendiğini, aracın onarımına göre değer kaybı olmadığını, kusuru, tazminat miktarını kabul etmediğini, aksi kanaat halinde değer kaybından zorunlu trafik sigorta şirketinin sorumlu olacağını belirterek davanın, zorunlu trafik sigorta şirketine ihbarı ile davanın reddini savunmuştur.
  İhbar olunan ...vekili, müvekkili nezdinde trafik sigortası bulunan davalı sürücünün idaresinde aracın karıştığı kaza ile ilgili 5.208,00 TL hasar bedelinin, davacının kasko şirketine ödendiğini, değer kaybının teminat kapsamında olmadığını savunmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada; davanın kabulü ile 5.000,00 TL araç değer kaybından kaynaklanan tazminatın kaza tarihi olan 25/11/2011 tarihinden itibaren işleyecekyasal faiz ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 256,17 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 03/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara