Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/9404 Esas 2017/3545 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/9404 Esas 2017/3545 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/9404
Karar No : 2017/3545
Karar Tarihi : 03/04/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/9404 Esas 2017/3545 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/9404 E.  ,  2017/3545 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı karşı davacı ... C.H.E.Ç.K.P ve D. İth. İhr. T.T.D.H.T. San. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili dava dilekçesinde; davacıya ait ve sürücüsü ..... yönetiminde olan ... plakalı araç ile davalı şirkete ait ve sürücü ... yönetiminde ... plakalı aracın 09/01/2012 tarihinde çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonrasında davacı tarafından ... plakalı araçta ... .... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/... D.İş sayılı dosyası ile hasar tespiti yapıldığını, kusur oranlarının tespiti ile kusur oranlarına göre hasar tespit raporu da dikkate alınarak davacı müvekkilinin alacaklı olduğunun ve alacaklı olduğu bedelin tespitine, şimdilik ....000,00 TL"nin kaza tarihinden itibaren davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle, davanın reddini talep etmiştir.
  Davalı vekili mahkememize verdiği cevap dilekçesinde; olay tarihinde tarafların kendi aralarında trafik kaza tespit tutanağı tuttuklarını, bu tutanağa göre asli kusurlu olan tarafın davacı taraf olduğu, kaza sonucu olan hasarlara ilişkin açılan hasar dosyalarında da bu durumun sabit olduğunu, davacının yaptırmış olduğu tespite itiraz edildiğini, .... Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 2012/... D.İş sayılı dosyasında yapılan tespitin davanın dayanağı olan bir tespit olmadığını beyan ederek davanın reddini talep etmiş, karşı dava dilekçesindeki talepleri ile de, ....000 TL araç değer kaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; toplam hasar miktarının ....500 TL olduğu, davacının aracında oluşan zarar nedeniyle kusur indiriminden sonra kaza tarihinde araç maliki olan davalı şirket ile ... şirketinden isteyebileceği miktarın kusuru oranında ....700 TL olduğu, davacı yönünden ....700 TL"nin davalılardan tahsiline, davalının açtığı karşı dava yönünden ise, yine araçtaki değer kaybından kaynaklanan ve kusur indiriminden sonra kalan ....000 TL değer kaybı tazminatının da karşı dava tarihi olan .../04/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte karşı davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar verilmiş, söz konusu hüküm davalı karşı davacı ... C.H.E.Ç.K.P ve ...... San Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı karşı davacı ... C.H.E.Ç.K.P ve ...... San Ltd. Şti vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 442,97 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı karşı davacı ... C.H.E.Ç.K.P ve D. İth. İhr. T.T.D.H.T. San. Ltd. Şti"den alınmasına 03/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara