Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/278 Esas 2016/5034 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/278 Esas 2016/5034 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/278
Karar No : 2016/5034
Karar Tarihi : 20/04/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/278 Esas 2016/5034 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/278 E.  ,  2016/5034 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, 03.06.2014 tarihinde davalıya ait, sürücü ... idaresindeki çöp süpürme araç ile müvekkiline ait park halindeki araca çarparak hasar verdiğini, hasar bedelinin kasko şirketinden aldığını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak araç değer kaybı için 3.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı vekili, davanın haksız olduğunu, iddia edilen kusur oranını kabul etmediklerini, istenilen bedelin fahiş olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile 3.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 153,77 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 20/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara