Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2803 Esas 2019/10258 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2803 Esas 2019/10258 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/2803
Karar No : 2019/10258
Karar Tarihi : 06/11/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2803 Esas 2019/10258 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/2803 E.  ,  2019/10258 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili, davalılar ... Genel Müdürlüğü vekili ile ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, 17.11.2012 tarihinde davalı ... Genel Müdürlüğüne ait, sürücü ... idaresindeki otobüsün müvekkil’e ait, sürücü ... idaresindeki araca tam kusurlu olarak arkadan çarptığını, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/165 değişik iş dosyasında yaptırılan tespite göre araçta 9.264,00 TL hasar oluştuğunu, hasar bedelini davalının sigorta şirketinden aldığını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu belirterek müvekkilinin araç değer kaybı için 4.500,00 TL, araç kiralama bedeli için 3.870,00 TL olmak üzere toplam 8.370,00 TL’nin kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiştir.
  Hükmüne uyulan Dairemizin bozma ilamından özetle; davacının talep ettiği araçtaki değer kaybının tespiti açısından, aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasa koşullarına göre hasarsız haldeki 2. el değerinin belirlenmesi ve aracın tamir edilmesinden sonra, aracın yaşı, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alındığında yine serbest piyasa koşullarında 2. el değerinde ne kadarlık bir azalma olacağı hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi, kabule göre de; 11.04.2014 tarihli bilirkişi raporunda ikame araç bedeli 8 (gün) X 40,00 TL = 320,00 TL yerine hesapta hata yapılarak 360,00 TL hükmedilmesinin isabetli olmadığı gereğine değinilmiştir.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak konusunda uzman bilirkişilerden 23.03.2017 tarihinde rapor aldırılmış, taraf itirazları nazara alınarak aynı bilirkişi heyetinden 27.09.2017 tarihinde ek rapor aldırılmış ve aldırılan bu bilirkişi raporları benimsenerek; davanın kısmen kabulü ile 3.640,00 TL (3.000,00 + 640,00 TL) alacağın 17.11.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı yana verilmesine, davacı yanın fazlaya dair talebinin ise reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili, davalılar ... Genel Müdürlüğü vekili ile ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılmış olmasına; kaza sebebiyle davacıya ait araçta 3.000,00 TL’lik değer kaybına ilişkin hükmün tesisinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacı vekili ile davalı ... vekilinin tüm, davalı ... Genel Müdürlüğü vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybının ve ikame araç tazmini istemine ilişkindir.
  Bozma davalı ... lehine yapılmıştır. Bozma öncesi alınan 11.04.2014 tarihli bilirkişi raporunda, ikame araç bedeli 8(gün) X 40,00 TL = 320,00 TL yerine hesapta hata yapılarak 360,00 TL hükmedilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle kararın bu yönden bozulmasına karar verilmişse de bozma sonrası yapılan yargılama sonucu aldırılan bilirkişi raporlarına göre, davalı ... aleyhine bu kere ikame araç bedelinin günlük 80,00 TL üzerinden belirlenerek 8(gün) X 80,00 TL =640,00 TL olarak usuli kazanılmış hakkına aykırı bir biçimde fazla tazminata hükmedilmesi isabetli olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekili ile davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının, davalı ... Genel Müdürlüğü vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile ikame araç bedeline ilişkin kısmın BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 18,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan ve aşağıda dökümü yazılı 186,64 TL kalan onama harcının davalı ..."dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde
  temyiz eden davalı ... Genel Müdürlüğüne geri verilmesine 06/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara