Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13039 Esas 2017/6059 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13039 Esas 2017/6059 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/13039
Karar No : 2017/6059
Karar Tarihi : 29/05/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13039 Esas 2017/6059 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/13039 E.  ,  2017/6059 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, müvekkili şirkete ait araca, davalıların malik ve sürücüsü bulunduğu aracın çarpması sonucu hasarlandığını, ... ... 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/44 E sayılı dosyasında tespit yaptırıldığını, hasar bedelinin ... şirketi tarafından karşılandığını, ikame araç bedeli nedeniyle 7.687,36 TL. nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığından fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL değer kaybı tazminatının davalılardan tahsilini talep etmiş, 02.02.2016 havale tarihli dilekçe ile değer kaybına ilişkin alacaklarını ek 4.000 TL olarak ıslah etmiştir.
  Davalı ..., dava konusu araca çarpmadığını, bariyerlere çarptığını, alkollü olması nedeniyle tutanakta beyanının değerlendirilmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ..., davaya cevap vermemiş, duruşmada, aracın ruhsat sahibi olduğunu, aracı kardeşine verdiğini, onun da iş arkadaşına verdiğini, kendisinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, araç değer kaybı olarak 5.000,00-TL"nin ve ikame araç kira bedeli olarak 3.675,00-TL olmak üzere toplam 8.675,00-TL"nin olay tarihi olan 07/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 449,08 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ..."dan alınmasına 29/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara