Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15693 Esas 2016/3820 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15693 Esas 2016/3820 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/15693
Karar No : 2016/3820
Karar Tarihi : 28/03/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15693 Esas 2016/3820 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/15693 E.  ,  2016/3820 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması Sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili; davacıya ait aracın, davalı ... firmasına ait ve sürücüsü diğer davalı ... olan araç ile karıştığı kaza sonucunda hasarlandığını, kaza tespit tutanağına göre davalı ..."in tamamen kusurlu olduğunu, davacıya ait aracın lüks bir araç olması nedeniyle değer kaybı meydana geldiğini belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 20.000,00 TL"nin faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ......vekili; sürücü olan diğer davalı ..."in herhangi bir kusurunun bulunmadığını, davalı ..."in olay anında kullandığı vincin yüksekliğinin çarptığı üst geçitten daha fazla olmasının üst geçidi yapan kurumun kusuru olduğunu, davacıya ait aracın onarılıp tüm bedelin kasko sigorta firmasınca karşılandığından herhangi bir değer kaybı da bulunmadığını, aksine parçaların yenilenmesi nedeni ile değer kazanımı meydana geldiğini belirterek davanın haksız ve yersiz olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Davalı ...; usulünce yapılan davetiye tebliğlerine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi cevap dilekçesi de sunmamıştır.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 15.000 TL"nin olay tarihi olan 23/01/2014 tarihinden hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine verilmiş; hüküm, davalı ....vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan araçtaki değer kaybı istemine ilişkindir.
  Mahkemece dava konusu olaya ilişkin olarak yalnızca değer kaybı miktarı hususunda rapor aldırılmış olup, tarafların kusuru konusunda rapor aldırılmamıştır. Kusur konusunda rapor aldırılmadan eksik inceleme ile verilmesi doğru görülmemiştir.
  Ayrıca benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda 15.000,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre verilemez.
  Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması gerekmektedir.
  Açıklanan nedenlerle, davalının ihbar talebi hakkında bir verilerek davacı tarafa yapılmış bir ödeme olup olmadığı hususu araştırılıp, tarafların kusuru ve yukarıda bahsedilen yönteme uygun şekilde araçtaki değer kaybının belirlenmesi hususunda üç kişilik makina mühendisinden oluşacak bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükme elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  2-Bozma sebep ve şekline göre davalı ... Vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...."ne geri verilmesine, 28/03/2016 gününde oybirliğiyle verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara