Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/3749 Esas 2020/1973 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/3749 Esas 2020/1973 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/3749
Karar No : 2020/1973
Karar Tarihi : 24/02/2020
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/3749 Esas 2020/1973 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/3749 E.  ,  2020/1973 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıların trafik ve ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın, tam kusurlu olarak davacıya ait araca çarpmasıyla oluşan kazada davacı aracının hasar gördüğünü, araçta değer kaybı meydana geldiğini ve aracın tamiri süresince kullanılamamasından dolayı da zarar oluştuğunu belirterek, anılan zararların tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptalini ve % 20 icra inkar tazminatının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Mahkemece, davada Tüketici Mahkemeleri"nin görevli olduğu gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliği nedeniyle davanın usulden reddine ilişkin verilen kararın, davacı vekili ve davalı ...Ş. vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 12.11.2015 tarih, 2015/13313 Esas ve 2015/12042 Karar sayılı ilamı ile karar bozulmuş; bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davalı ...Ş"nin icra takibine itirazının kısmen iptaline, adı geçen davalı yönünden takibin 2.000,00 TL. asıl alacak üzerinden devamına, fazla isteğin reddine; Aviva Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın reddine; davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, trafik kazası nedeniyle araç değer kaybı ve araç mahrumiyet zararından oluşan maddi tazminatın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
  6100 Sayılı HMK"nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK"nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2018 tarihinden itibaren 3.560,00 TL"ye çıkarılmıştır.
  Temyize konu kararda, davacı taraf 2.880,00 TL"lik asıl alacak ile işlemiş faizden oluşan toplam 2.926,00 TL. için icra takibi yapmış, mahkemece 2.000,00 TL"lik kısım için dava kabul edilmiştir. Davacı aleyhine reddolunan alacak kısmı (926,00 TL.) için karar, anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz dilekçesinin, mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE;
  peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 24/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara