Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15822 Esas 2016/2997 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15822 Esas 2016/2997 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/15822
Karar No : 2016/2997
Karar Tarihi : 09/03/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15822 Esas 2016/2997 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/15822 E.  ,  2016/2997 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :......Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ..... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili, 21.11.2013 tarihinde davalı .....’ye ait sürücü ... idaresindeki araç ile kırmızı ışıkta bekleyen müvekkiline ait araca çarparak ağır hasar verdiğini, 50-60 gün serviste kaldığını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu belirterek, araç değer kaybı ve ikame araç bedeli için 5.000,00 TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiş, 07.05.2015 tarihli dilekçe ile istemini 3.850,00 TL’ye ıslah etmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile 15.000,00 TL tazminatın davalı ......yönünden 04.02.2014 dava tarihinden itibaren avans faizi, davalı ... yönünden 21.11.2013 kaza tarihinden itibaren yasal faiz işletilmek suretiyle davalılardan müteselsilen tahsili karar verilmiş; hüküm, davalı ..... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı....... vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin dışında kalan diğer temyiz itirazları reddedilmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı ve ik.ame araç bedelinin tazmini istemine ilişkindir.
Hükme esas alınan 12.02.2015 tarihli bilirkişi raporunda, araç hasar durumu, marka, model, kullanım düzeyi gibi kriterlere göre araçtaki değer kaybının 10.00,00 TL olduğu belirtilmiştir. Oysa davacının talep ettiği değer kaybı zararı belirlenirken yapılması gereken, aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasa koşullarına göre hasarsız haldeki 2. el değerinin belirlenmesi ve aracın tamir edilmesinden sonra, aracın yaşı, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alındığında yine serbest piyasa koşullarında 2. el değerinde ne kadarlık bir azalma olacağının belirlenmesinden ibarettir. Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-İkame araç değeri, aracın tamiri süresince araca bağlı uğranılan zarar olup, 12.02.2015 tarihli bilirkişi raporunda 50 gün onarım süresi için 100,00 TL’den 5.000,00 TL ikame araç değeri karar verilmiştir. Söz konusu araçta meydana gelen hasar miktarına göre aracın kaç iş gününde tamir edileceği hususunda bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi yerine yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Kabule göre Mahkemece, dava kısmen reddedildiğine göre, kendisini vekille temsil ettiren davalı .....lehine AAÜT’nin 12. maddesi uyarınca, reddedilen kısım üzerinden nispi vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekirken hiç vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Davalı ......vekilinin yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının reddine, (2)(3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, . 09/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara