Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/8383 Esas 2015/14630 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/8383 Esas 2015/14630 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/8383
Karar No : 2015/14630
Karar Tarihi : 21/12/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/8383 Esas 2015/14630 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/8383 E.  ,  2015/14630 K.

    "İçtihat Metni"

    MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

    Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

    -K A R A R-

    Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın tam kusurlu olarak davacı aracına arkadan çarpmasıyla trafik kazası yaşandığını, kazada davacı aracının hasarlandığını ve hasar bedelinin davacının kaskocusundan alındığını, davacı aracının 2010 model Chevrolet Aveo olduğunu, daha önce kazasının olmadığını, kaza nedeniyle araçta değer kaybı oluştuğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 1.500,00 TL"nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
    Davalı ... vekili, diğer davalıya ait aracın zorunlu trafik sigortacısı olduklarını, sigortalıların kusuru oranında ve poliçe limitiyle sınırlı olarak zarardan sorumlu olduklarını, poliçe ile değer kaybının teminat altına alınmadığını, davadan önce şirketlerine başvuru olmadığından temerrüde düşmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
    Davalı şirket vekili, kazanın hafif hasarlı bir kaza olduğunu ve davacının iddia ettiği miktarda değer kaybına yol açmayacağını, araçlarının ... Sigorta A.Ş. tarafından kaskolandığını ve bu poliçe ile hukuksal koruma teminatı verildiğini, davanın kasko yapan sigortacılarına ihbarının gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
    Davalı ..., usulüne uygun tebligata rağmen, davaya karşı cevap dilekçesi sunmamış ve duruşmaları da takip etmemiştir.
    Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 500,00 TL"nin 23.04.2012 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline (davalı ... yönünden dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi kaydıyla), fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
    Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
    Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 30.09.2013 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 500,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
    Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen makina mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak aracın kaza tarihindeki hasarsız ikinci el rayiç satış değerinin tespiti ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki ikinci el rayiç piyasa değeri arasındaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
    SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 21.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

    Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

    Avukata Sor Hemen Ara