Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/16891 Esas 2016/3299 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/16891 Esas 2016/3299 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/16891
Karar No : 2016/3299
Karar Tarihi : 15/03/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/16891 Esas 2016/3299 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/16891 E.  ,  2016/3299 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :.......Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili, davalıya ait olup yine davalının sevk ve idaresindeki ...... plaka sayılı aracın, mülkiyeti müvekkiline ait ....... plaka sayılı araca 23.07.2011 tarihinde kusurlu olarak çarptığını, müvekkilinin aracının kaza nedeniyle hasar gördüğünü, 7.120,00 TL onarım bedelinin 3.560,00 TL lik kısmının müvekkili tarafından ödendiğini kalanının sigorta şirketince karşılandığını, kaza nedeniyle müvekkilinin aracında oluşan 3.000 TL değer kaybını talep ettiklerini ayrıca müvekkilinin piyasadan kamyonet tuttuğunu ve bu şekilde 1.200,00 TL gideri olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 7.760,00-TL nin kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece,davanın kısmen kabulü ile, bakiye 800,00 TL araç hasar bedeli, 375,00 TL araç değer kaybı ve 200,00 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 1.375,00 TL tazminatın 23.07.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1-HUMK"nun 388 (HMK 297)maddesi uyarınca mahkeme kararında, iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışması ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan
çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerin şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Mahkeme tarafından karar gerekçesinde ve hüküm fıkrasında sigorta şirketi tarafından davacıya yapılan ödemenin 3.160 TL olduğu belirtilmiş olmasına rağmen belirlenen zarardan yapılan ödemenin mahsubu yapılırken ise sigorta tarafından ödenen miktar 3.600 TL olarak belirtilmiş ve bu şekilde gerekçeli karar içerisinde çelişki yaratılmış olduğundan, kararın bozulması gerekmiştir.
Kabule göre de, dava konusu aracın plakası 31 DV 458 olup dosya kapsamında araştırma yapılırken sehven 31 DV 548 plaka sayısı üzerinden yazışma yapılması doğru görülmemiştir.
2-Bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,15/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara