Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6843 Esas 2015/14008 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6843 Esas 2015/14008 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/6843
Karar No : 2015/14008
Karar Tarihi : 14/12/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6843 Esas 2015/14008 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/6843 E.  ,  2015/14008 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, davalı ... yönünden davanın kabulüne, diğer davalı yönünden davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekilleri tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı, davalıların işleteni ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu araçla karıştıkları trafik kazasında aracının hasarlandığını, tarafların kazadaki kusur oranlarının ve aracında meydana gelen hasar miktarının ... Asliye Hukuk Mahkemesi"nin 2011/111 D.İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporlarıyla saptandığını, anılan rapora göre davalı sürücünün kazada % 80 kusurlu olduğunu, aracında oluşan hasar bedelinin 9.327,00 TL, değer kaybının 2.000,00 TL. olarak hesaplandığını, karşı tarafın kusur oranı da göz önünde bulundurulduğunda hesaplanan 1.800,00 TL. araç değer kaybının davalı ..."dan; 7.461,00 TL. hasar bedelinin ise davalı ... şirketinden tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ..., kazaya karışan aracının sigortası bulunduğunu ve zararın sigortadan karşılanması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... şirketi vekili,diğer davalı aracının zorunlu trafik sigortacısı olduklarını, poliçe limitiyle sınırlı olarak zarardan sorumlu olduklarını, talep olunan tazminatların fahiş olduğunu, kazanın tarafları arasında düzenlenen kaza tespit tutanağında davacının kusurlu olduğunu kabul ettiğini, yokluklarındaki tespitte alınan bilirkişi raporunun taraflarını bağlamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı ... şirketi hakkındaki davanın kabulü ile taleple bağlı kalınarak 7.461,00 TL. araç hasar bedelinin davalıdan tahsiline; davalı ... hakkındaki davanın kısmen kabulü ile 1.600,00 TL. araç değer kaybının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilleri tarafından temyiz olunmuştur.
  Dava, trafik kazası nedeniyle araçta oluşan hasar bedeli ile araç değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
  1-Davalı ... vekilinin temyiz itirazları bakımından; 6100 sayılı HMK"nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle HUMK"nun 427. (HMK 341 ve 361.) maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 01.01.2014 tarihinden itibaren 1.890,00 TL’ye çıkarılmıştır.
  Somut olayda, davalı ... aleyhine 1.600,00 TL. maddi tazminatın tahsili yönünde karar verilmiş olup, temyize konu karar anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden kesin niteliktedir.
  Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden davalı ... vekilinin temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
  2-Davalı ... şirketinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ... şirketi vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  3-Mahkemece, aktüerya uzmanı hukukçu bilirkişinin 12.06.2014 tarihli raporu hükme esas alınarak davalı sigortacıdan talep olunan hasar bedeli konusunda hüküm tesis edilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde; bilirkişinin hasar kalemleri bakımından herhangi bir değerlendirme yapmaksızın, sadece delil tespiti dosyasında alınan bilirkişi raporundaki hasar kalemlerine ilişkin miktarları tarafların kusur durumlarına oranlamak suretiyle, davalı sigortacının sorumlu tutulması gereken hasar bedeli konusunda rapor tanzim ettiği görülmektedir.
  Trafik kazası nedeniyle davacı aracında oluşan hasar bedelinin tahsili istemine ilişkin davada, davacı aracında oluşan gerçek hasar miktarı oranında tazmine hükmolunabileceğinden, mahkemece gerçek zararın tespiti gerekmekte olup bu tespitin yapılması da özel ve teknik bilgiyi gerektirmektedir. 6100 Sayılı HMK"nun 266/1. maddesi " Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir " düzenlemesine yer vermiştir.
  Mahkemece, dava konusu trafik kazasında hasarlanan davacı aracındaki gerçek zarar miktarının tespiti bakımından, İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan, tüm dosya kapsamına göre hasar bedelinin tespiti konusunda rapor alınması gerekirken, konusunda uzman olmayan aktüerya uzmanı bilirkişisinden alınan rapora dayanılarak,eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... aleyhine hükmolunan maddi tazminata yönelik temyiz isteminin hükmün kesin olması nedeniyle REDDİNE,(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin yerinde bulunmayan sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 14/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara