Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7272 Esas 2017/867 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7272 Esas 2017/867 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/7272
Karar No : 2017/867
Karar Tarihi : 01/02/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7272 Esas 2017/867 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/7272 E.  ,  2017/867 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; park halindeki aracına Davalı ..."in çarptığını, % 100 kusurlu olduğunu, kaza sonucu müvekkilinin aracında yaklaşık 20.000,00 TL hasar oluştuğunu, tamirat nedeniyle aracın değer kaybına uğradığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik değer kaybı ile ilgili 2.500,00 TL talep ettiklerini, 35 gün boyunca kiralık ...plakalı aracı kullanmak zorunda kaldıklarını, kiralama bedeli olarak 2.065,00 TL ücret verildiğini, bu sebeple kaza ile doğrudan etkili olarak 2.065,00 TL maddi zarar olduğunu, bu nedenle davalı sigortadan ise sadece 2.500,00 TL araçtaki değer kaybı yönünden talepte bulunulduğunu belirterek, sonuç olarak fazlaya ilişkin hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... şirketi vekilinin cevap dilekçesinde; aracın kira bedelinin poliçe teminatı dışında kaldığı belirtilerek kısaca davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne; değer kaybı talebinin reddine, tamir süresi boyunca kira bedeli olarak talep ettiği 1000 TL nin 12.03.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı ..."ten alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve araç kiralama bedeli istemine ilişkindir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan araçta meydana gelen değer kaybı ve araç kiralama bedeli istemine ilişkindir.
  Davacının dava dilekçesindeki maddi tazminat talebi araçta oluşan değer kaybı ve araç kiralama bedeline ilişkindir.
  Hükme esas alınan bilirkişi raporunda aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, perte ayrılmasının gerekip gerekmediği değerlendirilmeden dava konusu aracın aracın 11 yaşında olması belirtilerek araçta değer kaybı oluşmayacağı belirlenmiştir.
  Mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın genel bir değerlendirme yapılarak sağlanmıştır. Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın markası, modeli, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak tamir edildikten sonraki rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir.
  Davacı dava dilekçesinde aracında 20.000 TL"lik hasar oluştuğunu ileri sürmüştür.
  Davacının aracının 2. el piyasa fiyatına göre tamirinin ekonomik olup olmadığı, perte ayrılıp ayrılmayacağının mahkemece tartışılması, aracın perte ayrılmasının uygun olması durumunda değer kaybının oluşmayacağı yönünde karar verilmesi, aracın perte ayrılmasının uygun olmayacağı durumda yukarıda açıklandığı üzere daire uygulamalarımıza göre değer kaybı hesaplanmadan, değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile aracın yaşı dikkate alınarak araçta değer kaybının oluşmayacağı yönündeki bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara