Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/5555 Esas 2020/7040 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/5555 Esas 2020/7040 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2019/5555
Karar No : 2020/7040
Karar Tarihi : 16/11/2020
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/5555 Esas 2020/7040 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2019/5555 E.  ,  2020/7040 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ...Ş. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, kaldırımda park halinde bulunan davacı aracına çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, değer kaybı ve kazanç kaybı oluştuğunu, alınan tespit raporuyla zararın belirlendiğini belirterek, toplam 5.850,00 TL"lik tazminatın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptalini ve %40 icra inkar tazminatının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davalı ..., icra takibine itiraz etmediğinden, davacının bu davalı hakkındaki davasının hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine; taraflar arasında düzenlenen KTT ile davacı aracında oluşan hasarların uyumlu olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen hükmün, davacı vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 20.11.2017 tarih, 2016/19368 Esas ve 2017/10768 Karar sayılı ilamı ile; "davaya konu edilen kazanın davalı sürücünün kabulünde olduğu, tanık beyanları, araçlardaki hasara ilişkin yükseklik farkının davacıya ait aracın kaldırımda olması nedeniyle olağan olduğundan, kazanın kaza tespit tutanağı içeriğine uygun biçimde gerçekleştiği ve zararın ZMSS teminatı kapsamında olduğu dikkate alınarak, davacıya ait araçta
  oluşan gerçek zarar yönünden tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde hüküm kurulmasının doğru görülmediği" gerekçesiyle karar bozulmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; davalı ... hakkındaki davanın hukuki yarar yokluğundan reddine; diğer davalılar hakkındaki davanın kısmen kabulü ile davalıların icra takibine itirazının 5.000,00 TL. asıl alacak yönünden iptaline ve takibin bu miktar üzerinden devamına, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılmış olmasına ve delillerin takdirinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; daha önce temyize konu edilip kesinleşen yönlere ilişkin temyiz itirazlarının yeniden incelenmesinin mümkün olmamasına göre; davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan hasar bedeli, araç değer kaybı ve kazanç kaybı bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Davalı ...Ş, diğer davalı ..."ye ait aracın trafik sigortacısı olup ZMSS poliçesi gereği, davacının aracında meydana gelen hasara ilişkin gerçek zarar miktarı ile sınırlı sorumludur. Kazanç kaybına ilişkin zararın, kazadan kaynaklanan dolaylı zarar mahiyetinde olduğu ve davalı trafik sigortacısının sadece doğrudan zararlardan sorumlu olduğu, bu zararın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları uyarınca teminat kapsamında bulunmadığı dikkate alınarak hüküm tesisi gerekirken, 800,00 TL"lik kazanç kaybından trafik sigortacısının sorumlu tutulması doğru olmamıştır.
  3-Mahkemece benimsenen 15.05.2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıya ait araçta 1.500,00 TL. değer kaybı olduğu kabul edilmiş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik incelemeyle karar verilemez.
  Açıklanan vakıalar karşısında mahkemece; araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil makine mühendisi bilirkişiden, tüm dosya kapsamına göre; kaza nedeniyle oluşan hasarın nitelik ve niceliği, aracın modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi gibi hususlar gözönünde bulundurularak, kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç
  değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında, ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınıp, davalı ... şirketinin sorumlu olduğu değer kaybının hüküm altına alınması gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş."ye geri verilmesine 16/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara