Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10360 Esas 2017/4440 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10360 Esas 2017/4440 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/10360
Karar No : 2017/4440
Karar Tarihi : 24/04/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10360 Esas 2017/4440 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/10360 E.  ,  2017/4440 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; davalıların işleten ve sürücü olduğu aracın müvekkiline ait araca çarpması sonucu araçta hasar, değer kaybı ve araç mahrumiyeti zararı meydana geldiğini belirterek 3.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihi 08/01/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalılar davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ,toplanan delillere göre davanın kısmen kabul kısmen reddine, 599,33 TL"nin olay tarihi 08/01/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken müteselsilen alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava; trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
  6100 sayılı HMK’nın 331.maddesine göre; “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder” hükmü düzenlenmiştir.
  Somut olayda; davacı vekili 12/10/2015 tarihli dilekçesi ile talep etmiş olduğu 3.000,00 TL"nin açıklamasını yaparak bu miktarın 520,00 TL"sinin yoksun kalınan kar, 30,00 TL"sinin araç değer kaybı, 2.450,00 TL"sinin ise araç hasarı ile ilgili olduğunu beyan etmiş, yargılama sırasında ihbar olunan ... tarafından 7500TL araç hasarına ilişkin ödeme yapılmıştır. Buna göre; dava açıldıktan sonra ödeme yapılması sonucu, ödeme yapılan miktarın konusuz kalmış olması nedeniyle dava açılmasına sebebiyet veren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi ve konusuz kalan miktar yönünden davanın reddine karar verilerek kabul red oranına göre yargılama giderine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yöndeki yanılgının giderilmesi de yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte bulunmadığından 6100 sayılı HMK.nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 sayılı HUMK.nın 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 4 numaralı fıkrasının çıkarılmasına, ayrıca hükmün 5 numaralı bendinde yer alan “davadaki red ve kabul oranına göre 109,06TL’sinin” ibaresinin çıkarılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 24/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara