Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/997 Esas 2015/10090 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/997 Esas 2015/10090 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/997
Karar No : 2015/10090
Karar Tarihi : 05/10/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/997 Esas 2015/10090 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/997 E.  ,  2015/10090 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 02/10/2014
  NUMARASI : 2012/290-2014/428

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı Belediye Başkanlığı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalı taraf aracının müvekkiline ait araca arkadan çarpması sonucu hasarladığını, davalıya ait araç sürücünün olayda %100 kusurlu olduğunu,tespit raporuna göre araçta 11.871,07 TL. hasar ile 4.000,00 TL. değer kaybı olduğunun saptandığını, ayrıca aracın 40 günlük tamir süresince günlük 100,00 TL"sından 4.000,00 TL. araç mahrumiyeti zararı oluştuğunu, tespit dosyası kapsamında 280,00 TL. masraf yaptıklarını belirterek araç değer kaybı 4.000,00 TL, araçtan mahrum kalınan dönemde araç kiralama için yapılan ödeme 4.000,00 TL, tespit dosya masrafı 280,00 TL. toplamı olarak 8.280,00 TL. tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının sigorta ödemesi alıp almadığı, kaza yapan aracın işçi taşımada davacı tarafça fiilen kullanılıp kullanılmadığı hususlarının araştırılarak davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 3.000,00 TL. araç değer kaybı ve 750,00 TL. aracı kullanamamaktan kaynaklanan zarar karşılığı toplamı 3.750,00 TL. tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı Belediye Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata
  ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı H.. B.. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 192,11 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı H.. B.."ndan alınmasına 05/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara