Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/9213 Esas 2017/3991 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/9213 Esas 2017/3991 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/9213
Karar No : 2017/3991
Karar Tarihi : 12/04/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/9213 Esas 2017/3991 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/9213 E.  ,  2017/3991 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde Davacı ... vekili ve Davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Aracını dava dışı ... ... e sattığını ancak devir işlemlerini yapmadığını, dava dışı ... ... tarafından araçta meydana gelen arızalar sebebi ile tamir için davalı ... e teslim edildiğini, ... in izinsiz aracı alkollü olarak kullandığını ve araç ile trafik kazası yaptığını, araçta oluşan 14654,00 TL hasar bedelinin, 1500 TL değer kaybının, 1000 TL araç kullanamama bedeli, 295,00 TL ekspertiz ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
  Davalı asil ve davalı vekili kısaca davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece; dosyadan aldırılan bilirkişi raporu ile davacının aracında 3.500,00 TL değer düşüklüğü olduğu ve araçta hasar nedeniyle 14.654,00 TL masraf olduğu davalının tamirinin yan sanayi ürünü olup, hasarı tam olarak gidermediği belirtilmiş olup, tanık beyanları ve bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde mahkemece bilirkişi raporu hükme elverişli bulunarak araçta 10.500,00 TL hasar olduğu ve 3.500,00 TL araçta değer düşüklüğü oluştuğu kanaatine varılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde Davacı ... vekili ve Davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde göre, Davacı ... vekili ve Davalı ... vekilinin aşağıda belirtilen bentler haricinde sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2-Dava trafik kazasından kaynaklanan araç hasar bedeli, ikame araç bedeli ve araç değer kaybının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu hüküm vermeye yeterli değildir. Davacı kazadan sonra yapılan tamirin eksik olduğunu ileri sürerek ek tamir masraflarını talep etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda toplam hasarın ne kadar olduğu, davalının yaptırdığı tamir masrafları, ne kadar daha hangi parçalarının tamirinin gerektiği ayrıntılı gösterilmemiştir. Talep edilen değer kaybı ile ilgili bilirkişi raporunda Dairemiz kriterlerine uygun olmayan biçimde yapılan belirlemenin hükme esas alınması da doğru değildir.
  Değer kaybı aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmalıdır. Dairemiz uygulamalarına göre değer kaybı hesaplanmalıdır.
  Davalı gerçek zararı ödemek durumundadır. O halde konusunda uzman (makine mühendisinden) bilirkişiden aracın kaza tarihindeki ikinci el değeri tesbit edilip araçtaki toplam hasarın ne kadar olduğu, hasarın aracın değerinin kaçta kaçına denk geldiği, tamirinin ekonomik olup olmadığı, tamiri ekonomik değilse sovtaj değerinin ne olduğu, tamiri ekonomikse önce yapılan tamirin yeterli olup olmadığı, ilave tamir masraflarının ne olduğu belirlenmeli, yine tamiri ekonomik ise yukarıda sözü edilen kritere göre değer kaybının ne olduğu tespitiyle varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle (1)- Davacı ... vekili ve Davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklandığı üzere davacı ... vekilinin ve davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabul ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalıya geri verilmesine 12.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara