Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10180 Esas 2018/4782 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10180 Esas 2018/4782 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/10180
Karar No : 2018/4782
Karar Tarihi : 01/01/1970
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10180 Esas 2018/4782 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/10180 E.  ,  2018/4782 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davalıya ait aracın müvekkiline ait, içinde muhtelif gıda maddeleri bulunan araca tam kusurlu olarak çarpması sonucu araçta değer kaybı, hasar, kazanç kaybı ve emtiada hasar meydana geldiğini beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 17.010,88 TL hasar bedeli, 4.113,26 TL araç içindeki ziyan olan gıda ürünleri bedeli, 4.500,00 TL uğranılan kazanç kaybı ve 4.000,00 TL değer kaybının kaza tarihinden işleyecek ticari faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, 1-Davacının araç hasar bedeline ilişkin 17.010,88 TL maddi tazminat talebinin kısmen kabul kısmen reddi ile; ... A.Ş tarafından yapılan 5.776,00 TL"lik ödemenin mahsubundan sonra bakiye 4.724,00 TL araç hasar bedelinin kaza tarihi olan 28/05/2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, 2-Davacının kazanç kaybına ilişkin 4.500,00 TL tutarındaki tazminat talebinin kısmen kabul kısmen reddi ile; 1.320,00 TL kazanç kaybı bedelinin kaza tarihi olan 28/05/2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, 3-Davacının araç değer kaybına ilişkin talebinin tümünün reddine, 4-Davacıya ait ...plakalı araçta bulunan gıda bedeli olan 4.113,26 TL tazminatın kaza tarihi olan 28/05/2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2- Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
  Somut olayda davacı toplam 29.624,14 TL talep etmiş, dava dışı ... şirketince davadan sonra davacıya 30.10.2009 tarihinde 5.776 TL ödeme yapılmış, ödeme tazminattan mahsup edildiğinden bu ödemeden davalılar da yararlanmış, mahkeme tarafından toplam 10.157,26 TL maddi tazminata hükmedilmiştir. Mahkemece ödeme dışındaki reddedilen kısım için davalı lehine nispi vekalet ücreti yerine, 1.500,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK"nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK"nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 8) nolu bendindeki "1.500,00" ibaresinin çıkartılarak yerine "1.642,90" ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 8.5.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara