Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/2084 Esas 2015/6715 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/2084 Esas 2015/6715 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/2084
Karar No : 2015/6715
Karar Tarihi : 06/05/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/2084 Esas 2015/6715 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/2084 E.  ,  2015/6715 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıya ait aracın tam kusurlu olarak sebebiyet verdiği trafik kazası sonucunda, davacıya ait araçta hasar oluştuğunu ve tamir ettirildiğini belirterek, araç değer kaybı için 9.000,00-TL tazminatın davalıdan yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davaya konu kazada davacının da kusurunun olduğunu, kaza tespit tutanağını ile istenen tazminat miktarını kabul etmediklerini ve değer kaybı talep edilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre bozma ilamına uyarak, davanın kabulü ile 6.486,75-TL’nin 30.10.2010 olan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 203,31 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 06/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara