Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11730 Esas 2017/6488 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11730 Esas 2017/6488 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/11730
Karar No : 2017/6488
Karar Tarihi : 14/06/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11730 Esas 2017/6488 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/11730 E.  ,  2017/6488 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; 17/08/2015 tarihinde ...."un maliki olduğu,...."nün sevk ve idaresindeki.... plakalı araç ile müvekkili şirkete ait şirket müdürü..."ın sevk ve idaresindek... plakalı otomobil arasında ... çevre yolu kavşağında trafik kazasının meydana geldiğini, kazaya sebebiyet veren ve..."a ait .... plakalı aracın davalı ... tarafından KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında poliçe ile teminat altına alındığını, kaza tespit tutanağına göre kazada müvekkili şirkete ait aracın sürücüsünün herhangi bir kusurunun bulunmadığının...."nın tam kusurlu bulunduğunu, kaza sonrasında müvekkiline ait... plakalı aracın onarımı için 7.017,00 TL"lik parça ve işçilik bedelinin fatura edildiğini, müvekkilinin aracında meydana gelen değer kaybı ve araç mahrumiyetiyle ilgili olarak ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesi"nin 2013/428 Esas sayılı dosyasından davanın görüldüğünü, bu dosya üzerinden aldırılan 17/06/2014 tarihli bilirkişi raporunda araçta oluşan değer kaybının 4.000,00 TL olduğunun belirlendiğini, bu dosyada verilen karar ile belirlenen meblağın kazaya sebep olan aracın malikinden ve sürücüsünden tahsil edilemediğini, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun 91.maddesine göre düzenlenmiş bir Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile sigortacının, araç işletenin 85.maddedeki kusursuz sorumluluğuna müteselsilen ortak olduğunu, 10/10/2013 tarihinde .... sigortacısı olan ... Sigorta tarafından
  sigorta poliçesi kapsamında yetkili servise 5.022,00 TL ödeme yapıldığını, ancak toplam zararın 7.017,00 TL oduğunu, ayrıca ... sigortacısı olan ... Sigortanın sorumluluğunun bulunmasına rağmen müvekkilinin aracında oluşan değer kaybı ile ilgili de herhangi bir ödemesinin bulunmadığını, bu nedenle fatura edilen 7.017,00 TL parça ve hasar bedelinin karşılanmayan 1.995,00 TL"lik kısmı ile ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesi"nin 2013/428 Esas sayılı dosyası neticesinde belirlendiğni ancak tahsil edilemediğinden 4.000,00 TL"lik değer kaybının tahsili amacıyla iş bu davayı açma zaruriyeti doğduğundan, sigorta şirketince daha önce karşılanmamış eksik kısım olan 1.995,00 TL"nin ve araçta meydana gelen değer kaybı bedeli olan 4.000,00 TL"nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte mükerrerlik olmamak kaydı ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü ile ile;davacının 4.000,00 TL araç değer kaybı zararına bağlı, 1.995,00 TL araç hasar bedeli zararına bağlı olmak üzere toplam 5.995,00 TL maddi tazminatın (... 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/428 Es.2014/469 Kar.sayılı ilamı ile tahsilde mükkerrer olmamak üzere) dava tarihi olan 24/11/2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte (Kaza tarihinde geçerli olan poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve KTK 91.maddesi gereği sigortacı KTK 85.maddesi kapsamında işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat kapsamına almış olmasına göre,davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 307,12 TL kalan onama harcının temyiz
  eden davalıdan alınmasına 14.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara