Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/212 Esas 2016/648 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/212 Esas 2016/648 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/212
Karar No : 2016/648
Karar Tarihi : 20/01/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/212 Esas 2016/648 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/212 E.  ,  2016/648 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı, 16.03.2013 tarihinde davalı ...’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı araç ile idaresindeki ... plakalı araç ile çarpıştıklarını, kendisinde kusurun olmadığını, fazlaya ilişkin hakları saklı tuttuğunu belirterek, ...’nin hasarın tazmininde bakiye kalan 2.529,11 TL ile araç değer kaybı için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 4.529,11 TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı vekili, müvekkili sigorta şirketinin davacıya 29.03.2013 tarihinde 2.367,89 TL ödeme yaptığını belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile araç hasarı için 1.577,89 TL, araç değer kaybı için 800,00 TL olmak üzere toplam 2.377,89 TL"nin 28.02.2013 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 121,73 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara