Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/16827 Esas 2017/8597 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/16827 Esas 2017/8597 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/16827
Karar No : 2017/8597
Karar Tarihi : 27/09/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/16827 Esas 2017/8597 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/16827 E.  ,  2017/8597 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili ve davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili dilekçesinde müvekkili davacının maliki olduğu ve dava dışı eşi..."un sevk ve idaresindeki ... plakalı araca takip mesafesine riayet etmeyen davalının sevk ve idaresindeki ...plakalı aracın müvekkili davacını aracına çarpmak suretiyle zarar verdiğini, kaza sonucu hasara uğrayan müvekkilinin aracının hasar bedelinin ödenmesi için davalı ... şirketine müracaat edilmesine rağmen davalı ... şirketinin "hasar uyumsuzluğunu" gerekçe göstererek zararı gidermekten kaçındığını, aracın ekspertiz tarafından yapılan incelemesinde 2.279,30 TL parça ve onarım bedelinin bulunduğunu, ayrıca kaza nedeniyle en az 1.000,00 TL değer kaybı olduğunu, davalı tarafça sözü edilen zararların giderilmediğini, 2.279,30 TL parça ve onarım bedeli ile 1.000,00 TL araç değer kaybı olmak üzere toplam 3.279,30 TL"nin kaza tarihi olan 16/07/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili cevap dilekçesinde davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece; toplanan deliller, dosya kapsamı, denetime elverişli ve gerekçeli olduğu değerlendirilip hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 2.689,57 TL maddi zararın kaza tarihi olan 16/07/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili ve davalı ... AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
  1-Davacı ... vekilinin davacı yönünden hükmedilen maddi tazminata ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;
  6100 sayılı HMK nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL"ye çıkartılmıştır.
  Temyize onu karar anılan yasanın yürülüğünden sonra verilmiş olup, mahkemece davacı ... ile ilgili reddedilen tazminat yönünden dava kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi 01.06.1990 güb, 3/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden davacı ... vekilinin temyiz isteminin reddine,
  2-Davalı ... AŞ vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... AŞ vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün Onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin davacı yönünden maddi tazminata ilişkin temyiz dilekçesinin (isteminin) reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 24,61 TL fazla alınan peşin harcın temyiz eden davacıya geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 154,59 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... AŞ"den alınmasına 27.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara