Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2688 Esas 2020/1174 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2688 Esas 2020/1174 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2019/2688
Karar No : 2020/1174
Karar Tarihi : 24/02/2020
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2688 Esas 2020/1174 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2019/2688 E.  ,  2020/1174 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki, alacak davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... Sigorta AŞ. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, mülkiyeti müvekkiline ait olan sürücüsü ..."nın sevk ve idaresindeki ...plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken araç kontrolünü kaybederek orta refüje çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, müvekkilinin aracında ciddi oranda değer kaybı oluştuğunu, aracın 14.01.2013 ile 12.01.2014 tarihleri arasında kasko sigorta poliçesi ile davalı ... şirketince sigortalandığını, ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araçta meydana gelen Hasar, işçilik ücreti ve araç değer kaybı nedeniyle 1.000,00 TL"nın temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak reeskont faizi ile tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile 15.000,00 TL"nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 768,65 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... Sigorta A.Ş."den alınmasına 24/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara