Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3290 Esas 2016/6163 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3290 Esas 2016/6163 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/3290
Karar No : 2016/6163
Karar Tarihi : 23/05/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3290 Esas 2016/6163 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/3290 E.  ,  2016/6163 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :......Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacı aracına tam kusurlu olarak çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, tespit dosyasında alınan raporla araçtaki hasarın 12.090,06 TL. ve değer kaybının 5.000,00 TL. olarak saptandığını, hasar bedelinin sigorta tarafından ödendiğini, aracın tamirde kaldığı 30 gün boyunca davacının araç kiralayıp 7.080,00 TL. ödemek zorunda kaldığını, belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL. değer kaybı ile 1.000,00 TL. kazanç kaybının kaza tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, tespit masrafı ve vekalet ücreti toplamı olan 758,10 TL"nin de davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 10.12.2015 tarihli dilekçesiyle talebini artırarak 9.400,00 TL"nin tahsilini talep etmiştir.
Davalılar ... ve ..., kazada davalı sürücüye atfedilen kusuru kabul etmediklerini, davacı taleplerinin fahiş ve afaki olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 4.400,00 TL. kira kaybı ve 5.000,00 TL. değer kaybı olmak üzere toplam 9.400,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen kusura ilişkin bilirkişi raporunun hükme esas alınmasında usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ile kazanç kaybının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 17.11.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 5.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Davacı vekilinin temyiz itirazının incelenmesinde; davacı taraf, eldeki davayı açmadan önce, ..... Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 2013/164 D.İş sayılı dosyasında dava konusu kaza nedeniyle oluşan zararların belirlenmesi bakımından delil tespiti yaptırmıştır. Tespit dosyasında davacının keşif ve bilirkişi incelemesi için masraf yaptığı; ayrıca tespit dosyasında davacının vekille temsil edildiği ve davacı lehine tespit vekalet ücreti olan 200,00 TL"ye hükmolunduğu görülmektedir.
Yargılama giderlerinin kapsamını belirleyen 6100 sayılı HMK"nun 323/1-ç maddesinde "Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler" denilmek suretiyle delil tespiti için yapılan giderler de yargılama giderleri içinde sayılmıştır. Davacı
tarafça yaptırılan ve vekille temsil olunduğu delil tespiti dosyasındaki masraflar ile bu dosyada davacı lehine hükmolunan vekalet ücretinin yargılama giderleri içinde sayılıp davalılardan tahsiline hükmolunmayışı doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 23.5.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara