Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3031 Esas 2016/5097 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3031 Esas 2016/5097 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/3031
Karar No : 2016/5097
Karar Tarihi : 20/04/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3031 Esas 2016/5097 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/3031 E.  ,  2016/5097 K.
"İçtihat Metni"Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 29/07/2011 tarihinde davalı ..."un kullandığı .... plakalı araç ile müvekkili ..."in kullanmış olduğu ... plakalı araca çarptığını, kaza mahallinde ... ve ..."ın dökmüş olduğu hafriyatının kazaya sebebiyet verdiğini, sürücü ... süratli olduğundan kendi şeridinden çıkıp normal hızla seyir eden müvekkiline çarptığını, müvekkili ..."in kullandığı araçta bulunan ..., ...., ..., .... ve ...."in yaralandığını, çarpmanın etkisi ile ..., .... ve .... araçtan fırlayarak yol kenarında bulunan kum yığınlarının üstüne düştüğünü, kaza nedeni ile muris ... ...."in vefat ettiğini ve diğer müvekillerinin yaralandığını, cenaze ve hastane nedeni ile ciddi sıkıntılar yaşadığını, müvekkillerinin çocuğunu ve kardeşlerini kaybetmenin derin elem ve ızdırapı içine düştüğünü belirterek maddi tazminat yönündün talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile baba ...için 1.000,00 TL maddi, anne .... için 500,00 TL, maddi, çocuklardan .... için 500,00 TL maddi, .... için 500,00 TL, .... için 500,00 TL ve ... için 500,00 TL, defin masrafı 1.000,00 TL, 3.000,00 TL araç hasar bedeli 500,00 TL araç değer kaybı bedeli olmak üzere toplam 8.500.TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen, olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tahsiline; müvekkillerinden .... için 50.000.TL, anne .... için 50.000.TL, .... için 15.000.TL, .... için 15.000.TL, .... için 5.000.TL ve .... için 5.000.TL olmak üzere toplam 140.000,00.TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini istemiş, 26.07.2013 ıslah dilekçesiyle maddi tazminata yönelik dava değerini bilirkişi raporu doğrultusunda yükseltmiştir.
Davalı ... şirketi vekili, müvekkilinin sorumluluğunun poliçe limiti ve sigortalısının kusuru nispeti ile sınırlı olduğunu manevi zarardan sorumluluklarının bulunmadığını, müvekkilinin değer kaybından dolayı sorumlu olmadığını, değer kaybı poliçe limiti dahilinde kalmadığını, temerrütün söz konusu olmadığını, davacı tarafın kusur ve zararını ispat etmesi gerektiğini belirterek müvekkili yönünden davanın reddini savunmuştur.
Davalılar ... ve ... vekili, kazanın meydana gelmesinde müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını, ..."in kullandığı araç 5 kişilik olup, araçta 8 kişi bulunduğunu, talep edilen maddi ve manevi tazminatın fahiş olduğunu, maddi tazminatın aracı sigortalayan şirketten talep edilmesi gerektiğini, davacının manevi tazminat taleplerinin neye hasren olduğu hususunda dilekçede açıklık bulunmadığını belirterek davanın müvekkilleri yönünden reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, müvekkiline atfı kabil husumet bulunmadığını, inşaat önüne dökülen kum olayın meydana gelmesinde bir etkisinin olmadığını belirterek müvekkili yönünden davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... davaya cevap vermemiştir
Yapılan yargılama sonucu davanın kabulüne dair verilen hüküm, Dairemizin 22/06/2015 tarih 2014/4008 Esas 2015/9013 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı, toplanan delillere göre; davacıların maddi tazminata yönelik davalarının kabulüne, davacıların manevi tazminat taleplerinin sigorta şirketi dışında kalan davalılara karşı açmış oldukları davalarının kısmen kabulü ile; ... için 30.000,00.TL , ... için 30.000,00.TL , ... için 10.000,00.TL, ... için 10.000,00.TL, .... için 3.000,00.TL ve ... için 3.000,00.TL olmak üzere toplam 86.000,00.TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, manevi tazminatın takdirinde B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekilinin yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA 20/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara