Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/12812 Esas 2019/5500 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/12812 Esas 2019/5500 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/12812
Karar No : 2019/5500
Karar Tarihi : 06/05/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/12812 Esas 2019/5500 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/12812 E.  ,  2019/5500 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yargılaması sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davacı ile davalılar ... ve ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı, davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, kendisine ait dava dışı sürücü idaresindeki araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, davalı sürücünün asli kusurlu, kendisine ait araç sürücüsünün kusursuz olduğunu belirterek, 9.121,00 TL"den, (6.608,00 TL hasar bedeli, 500,00 TL nakliye gideri, 456,00 TL. + 557,00 TL tespit dosya masrafı, 1.000,00 TL değer kaybı) sigorta şirketi tarafından yapılan 4.000,00 TL ödeme düşülerek kalan 5.121,00 TL.nin kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili ile davalı ..., davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; 900,00 TL araç değer kaybı tazminatının haksız fiil tarihi olan 14/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 500,00 TL araç çekici ücretinin haksız fiil tarihi olan 14/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ..."dan alınarak davacıya verilmesine, davacının araç hasar bedeli yönündeki talebinin reddine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm, davacı ve davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  6100 sayılı HMK"nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK"nun 427.maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2015 tarihinden itibaren 2.080,00 TL’ye çıkarılmıştır.
  Eldeki dosyada talep edilen maddi tazminat (hasar bedeli olarak) 6.608,00,00 TL. olup, mahkemece, davacıya ait araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde % 20 oranında kusurlu olduğu ve sigorta şirketi tarafından davacıya 4.000,00 TL olarak ödeme yapıldığı dikkate alınarak, davacının talep edebileceği hasar bedelinin bulunmadığına karar verilmiş, davacı tarafından kusur oranı ve ödemenin kabul edilmesi halinde dahi 1.286,40 TL hasar bedeli alacağı kaldığı belirtilerek temyiz yoluna başvurulmuştur. Davacı tarafından temyize konu edilen 1.286,40 TL ve davalılar ... ve ... aleyhine hükmedilen toplam 1.400,00 TL maddi tazminat miktarına yönelik karar anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden, hükmedilen maddi tazminat, kabul ve reddedilen kısım yönünden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı ile davalılar ... ve ... vekilinin temyiz dilekçelerinin, davacı için reddedilen, davalılar ... ve ... için kabul edilen maddi tazminata ilişkin kısım yönünden mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile davalılar ... ve ..."a geri verilmesine, 06/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara