Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15807 Esas 2016/2996 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15807 Esas 2016/2996 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/15807
Karar No : 2016/2996
Karar Tarihi : 09/03/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15807 Esas 2016/2996 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/15807 E.  ,  2016/2996 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, 21.11.2013 tarihinde davalı ... ’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı, ... ait ambulans seyir halinde iken kaza esnasında ambulansın tepe lambasının yanmadığını ve içerisinde de hasta olmadığını, güvenlik kamera görüntülerinin tetkikinden ambulansın ışık ihlali yaparak müvekkili idaresindeki araca çarparak hasar verdiğini, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/4 değişik iş sayılı dosyasının araçtaki hasar ve değer kaybının tespit edildiğini, FİHS araç hasarı için 3.268,00 TL, araç değer kaybı için 750,00 TL tespit davası sebebi ile 400,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 3.900,10 TL’nin davalılardan müteselsilen tahsilini istemiştir.
  Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile araç hasarı için 3.268,00 TL, araç değer kaybı için 750,00 TL tespit davası sebebi ile 400,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 3.900,10 TL’nin davalılardan müteselsilen tahsiline verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca davalı ..."ndan harç alınmamasına 09/03/2016 gününde oybirliğiyle verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara