Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/12906 Esas 2021/1789 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/12906 Esas 2021/1789 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2020/12906
Karar No : 2021/1789
Karar Tarihi : 23/02/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/12906 Esas 2021/1789 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2020/12906 E.  ,  2021/1789 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... vekili ve Batı Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalıların maliki-işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı oldukları aracın müvekkiline ait araçla çarpışması sonucunda, müvekkili ..."a ait araçta hasar ve değer kaybı oluştuğunu, araçta bulunan yükün (nohut) zarara uğradığını (zayi olduğunu), pazarcılık yapan müvekkillerinin 7-8 ay çalışamamaları nedeniyle kazanç-gelir kaybına uğradıklarını ve davacı-sürücü ..."in kazadan dolayı ağır derecede yaralanması nedeniyle manevi zarara uğradığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacılar için toplam 16.000,00.TL.maddi ve davacı ... için 10.000,00.TL.manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... Kiralama A.Ş. vekili, aracı finansal kiralama sözleşmesi ile kiraya verdiklerinden aleyhlerindeki davanın husumet yönünden reddini savunmuş, davalılar ... Koll. Şti. ve ... vekili, davanın reddini istemiş, davalı ... şirketi vekili de, kusur oranı ve poliçe limiti dahilinde müvekkilince davacı tarafa sigorta tazminatı ödenmiş olduğundan davanın reddini istemişlerdir.
  Mahkemece, dairemiz bozma ilamına uyulmasına karar verilerek toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre ... Kiralama Şirketi hakkındaki davanın REDDİNE, Davalı ... Şirketi yönünden davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, TL kazanç kaybı maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, 1.802,25 TL araç değer kaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılardan ..."na verilmesine, davalı ... şirketinin bu miktarlar yönünden diğer davalılarla müştereken ve müteselsilen sorumlu olarak ödenen miktarlar oranında borçtan kurtarılmasına, (Tahsilde tekerrüre düşmemek kaydıyla) Diğer davalılar yönünden davanın kabulüne, 9.000,00 TL kazanç kaybı maddi tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, 1.802,25 TL araç değer kaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak alınarak davacılardan ..."na verilmesine, 3.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve Ons Tüketim Malları Paz. Tic. Koll. Şti. müştereken ve müteselsilen alınarak davacılardan ..."na verilmesine, karar verilmiş hüküm davalı ...Ş ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına, uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına,davalı ..."un ilk temyiz dilekçesinde belirttiği sebeblerle sınırlı olarak, mahkeme kararının bu davalı yararına bozma ilamının 1/a-b ve c maddelerinde belirtilen sebeblerle bozulduğu dolayısıyla bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenememesine göre; davalı ... vekilinin aşağıdaki 2 ve 3 numaralı bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
  Bozma sonrası yapılan yargılamada davacı ... için ATK dan alınan 26.04.2013 tarihli maluliyet raporunda %9,1 meslekte kazanma gücünü kaybettiğini, iyileşme süresinin 6 aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir. 06.11.2018 tarihli
  hesap bilirkişisi raporuna göre de 681,92TL geçici iş göremezlik tazminatı hesaplanmıştır.Mahkemece bozma öncesi alınan 11/07/2014 hakim havale tarihli rapor kapsamında davacı ... Tüfekçioğlu"nun iş göremezlik zararı 12.843,61 TL olarak belirlendiği, ancak davacı tarafın ilk kararı temyiz etmediği ve yalnızca davalılar tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay içtihatlarıyla belirlenen aleyhe hüküm kurma yasağı kapsamında eski kararda hükmolunan 9.000,00 TL"ye hükmedilmiştir denilerek karar verilmiştir.Ancak mahkemenin bu değerlendirmesi hatalı olmuştur. Mahkemenin ilk kararı Davalı ... tarafından, hükmedilen iş göremezlik zararı yönünden temyiz edilmiş ve davalının temyiz itirazı kabul edilerek davalı yararına bozulmuştur.Burada artık davacılar lehine kazanılmış hak oluşmayacaktır.O halde bozma sonrası alınan maluliyet raporu sonucu tespit edilen geçici iş göremezlik süresine göre davacının maddi zararının belirlenmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.
  3-Kabule göre de davacılardan ..."nun dava konusu kazada bedensel zarara uğradığı ve tazminat talep ettiği gözetildiğinde ve kararın gerekçe kısmında ..."nun iş göremezlik zararının olduğu yazıldığı halde, gerekçe ile hüküm arasında çelişki oluşturacak şekilde hükmün 3. Bendinde kazanç kaybı olarak yazılan esasen dosya kapsamından geçici iş göremezlik tazminatı olduğu anlaşılan tazminat kaleminin diğer davacı Rıfat Tüfekcioğlu"nu da kapsar şekilde "davalılardan alınarak davacılara verilmesine" şeklinde yazılması doğru olmamıştır.
  4-Davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde, davalı ... şirketi mahkemenin bozmadan önceki kararının icra takibine konulması nedeni ile Ankara 24. İcra Müdürlüğü"nün 2009/3290E sayılı dosyasına 26.03.2009 tarihinde 6.277,73TL ödediğini beyan etmiş ve ödeme dekontunu dosyaya sunmuştur. Ödeme borcu sona erdiren sebeplerden olup, açılan davadaki talepler yönünden etkisinin ne olacağının değerlendirilmesi gerekmekte olup, iddia olunan ödemenin araştırılıp değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin ve 4 numaralı bentte açıklanan
  nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının, kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ile davalı ...Ş."ye geri verilmesine, 23.02.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara