Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/11642 Esas 2016/9534 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/11642 Esas 2016/9534 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2014/11642
Karar No : 2016/9534
Karar Tarihi : 31/10/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/11642 Esas 2016/9534 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2014/11642 E.  ,  2016/9534 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : 1-...
  2-...

  Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -KARAR-
  Davacı vekili; 24.10.2011 tarihinde davacının idaresindeki araç ile davalılardan ....adına kayıtlı, davalı ..."ın sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, davacıya kaza sonucu sigorta şirketi tarafından araç için 5.850 TL hasar ödemesi yapıldığını, ancak araçtaki hasarın daha fazla olduğunu, davacının bacağının kırıldığını ve çalışamadığını, geçimini kendisine ait dolmuşta çalışarak ve tarla işleri yaparak sağladığını öne sürerek 1.000 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili 16.10.2012 tarihli dilekçe ile maddi tazminat talebini aracın işletilmesi için şoför tutulması, tarla-bahçe işlerinin yerine getirilememesi nedeniyle kazanç kaybı, aracın pert olması nedeniyle karşılanmayan hasar gideri ve tedavi nedeniyle yapılan ulaşım-taksi gideri zararları için sırasıyla 300, 300, 300 ve 100 TL olarak açıklamış, 08/11/2013 tarihli dilekçe ile şoför gideri talebini 1.400 TL, araç hasarı talebini 1.550 TL ve işgöremezlik zararını 22.206,21 TL olarak ıslah etmiştir.
  Davalılar vekili; tarafların kusurunun tespiti gerektiğini, davacının bacağının kırıldığı ve çalışamaz olduğuna dair iddiayı kabul etmediklerini, şoför tutulduğuna

  ...

  ilişkin kayıtların celbi gerektiğini ve manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının davasının kısmen kabulü ile 1.400 TL kazanç kaybı, 1.550 TL araç değer kaybı ve 100 TL ulaşım giderinin 24.10.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen sorumlu olmak üzere davalılardan alınarak davacıya verilmesine; tarla bahçe işlerindeki kazanç kaybına ilişkin tazminat talebinin reddine; işgöremezlik tazminatı talebi hakkında karar vermeye yer olmadığına; 7.500 TL manevi tazminatın 24.10.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen sorumlu olmak üzere davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 539,47 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 31.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  ...

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara