Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/1509 Esas 2021/3437 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/1509 Esas 2021/3437 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2021/1509
Karar No : 2021/3437
Karar Tarihi : 07/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/1509 Esas 2021/3437 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2021/1509 E.  ,  2021/3437 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tahkim davasının yapılan yargılaması sonunda; İtiraz Hakem Heyetince verilen 12.09.2019 gün ve 2019/İHK-10545 sayılı kararın süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; davalının trafik sigortacısı olduğu araçta yolcu olan davacının aracın tek taraflı trafik kazası yapması neticesinde yaralandığını, %12,6 oranında maluliyeti oluştuğunu, 6 ay iyileşme süresi olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 500,00 TL geçici iş göremezlik zararı ile 4.500,00 TL sürekli iş göremezlik zararının davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile sürekli iş göremezlik yönünden talebini 40.660,99 TL’ye yükseltmiştir.
  Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
  Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, talebin kısmen kabulü ile 40.660,99 TL bakiye sürekli iş göremezlik tazminatının 19.12.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ... Sigorta A.Ş. den tahsiline karar verilmiş, karara karşı davalı vekilinin itirazı üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince; itirazın reddine karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, kararın gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2- Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
  Somut olayda, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince; 40.660,99 TL tazminatın davalıdan tahsiline ve kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına 4.822,71 TL vekalet ücreti hükmedilmiştir.
  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 30/17 md. ve 19.01.2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin 13. fıkrasına "(13) (Ek:RG-19/1/2016-29598) tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekâlet ücretinin beşte biridir." hükmü eklenmiştir.
  Uyuşmazlık Hakem Heyetince verilen 02/06/2019 tarihli kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği gözönüne alınarak AAÜT"nin 13. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5"i oranında vekalet ücretine hükmedilmesi ve karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T 17/2 maddesi de dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma sebebi ise de;bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, kararın HUMK. 438/7 maddesi gereğince uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetinin 02.06.2019 tarihli K-2019/47340 sayılı hükmünün 3. bendindeki "4.822,712 TL" ibaresinin hükümden çıkartılarak, yerine "2.725,00 TL " ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 07/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara