Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/2963 Esas 2021/3441 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/2963 Esas 2021/3441 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2020/2963
Karar No : 2021/3441
Karar Tarihi : 07/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/2963 Esas 2021/3441 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2020/2963 E.  ,  2021/3441 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26.Hukuk Dairesi

  -K A R A R-

  6100 sayılı HMK’nın 310.maddesi “(1) Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. (2)(Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir. (3)(Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.” şeklinde düzenlenlenmiştir.
  Dosyanın incelemesinde; dosya temyiz incelemesine gönderiledikten sonra davacı vekili tarafından gönderilen 15.03.2021 havale tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden, davacı vekilinin vekaletnamesinde davadan feragat yetkisi bulunup bulunmadığı da denetlenmek suretiyle davadan feragat hususunda ek karar verilmesi için dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 07/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara