Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/12726 Esas 2021/3431 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/12726 Esas 2021/3431 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2020/12726
Karar No : 2021/3431
Karar Tarihi : 06/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/12726 Esas 2021/3431 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2020/12726 E.  ,  2021/3431 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda; Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemince, kararda yazılı nedenlerden dolayı başvurunun kabulüne dair verilen kararın süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, 28.10.2017 tarihinde, davalı ... şirketi nezdinde ZMMS poliçeli aracın müvekkili şirkete ait araca çarpması şeklinde meydana gelen trafik kazası sonucu davacı şirkete ait araçta hasar meydana geldiğini ve aracın değer kaybına uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.050,54 TL değer kaybı zararı ile 630,31 TL ekspertiz ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, talebin reddini savunmuştur.
  Sigorta Uyuşmazlık Hakemince; başvurunun kabulüne, 1.680,85 TL"nin 04.09.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş; karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  14.06.2007 tarih, 26552 Sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrasında; "Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.)... Beşbin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar
  hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir." hükümleri yer almaktadır.
  Buna göre beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen uyuşmazlık hakem heyeti kararları kesin olup ancak; İtiraz Hakem Heyetlerince kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir. Ayrıca, Yasada açıklanan ayrık haller itiraz hakem heyeti kararları için getirilmiştir.
  Eldeki dosyada; Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemi tarafından verilen kararın temyizi kabil değildir. Bu nedenle, davalı vekilinin uyuşmazlık hakemi kararını temyiz etmekte hukuki yararı bulunmadığından, temyiz isteminin hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, davada sigorta şirketi vekilinden HMK 329-368 md. uyarınca 500,00 TL disiplin para cezası alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 06/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara