Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4209 Esas 2021/3427 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4209 Esas 2021/3427 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2021/4209
Karar No : 2021/3427
Karar Tarihi : 06/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4209 Esas 2021/3427 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2021/4209 E.  ,  2021/3427 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  -K A R A R-

  1-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2020 tarih, 2019/4-2019/1 sayılı kararı ile 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile kurulan sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz üzerine verilen kararlarının temyiz kanun yoluna tabi olduğu kararlaştırılmıştır.
  Eldeki dosyada davalı vekilince Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına yönelik istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, davacı vekilinin istinaf aşamasında sunulan feragat dilekçesi nedeniyle, İtiraz Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve başvurunun feragat nedeniyle reddine karar verilmiş ise de; YİBHGK"nun anılan kararı uyarınca BAM Daire kararı kaldırılarak, davalı vekilinin Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesi gerekmiştir.
  2-6100 sayılı HMK m. 310/3 “(Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.” düzenlemesini içermektedir.
  İncelenen dosyada, davacı vekili Av.... dosya temyiz incelemesine gönderildikten sonra, 17.03.2020 tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiklerini beyan ettiğinden ve vekaletnamesinde temyizden feragate yetkili olduğu anlaşıldığından, davadan feragat hususunda ek karar verilmesi için dosyanın İtiraz Hakem Heyetine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 06/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara