Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4079 Esas 2021/3425 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4079 Esas 2021/3425 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2021/4079
Karar No : 2021/3425
Karar Tarihi : 06/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4079 Esas 2021/3425 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2021/4079 E.  ,  2021/3425 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki sigorta tahkim davası sonunda itirazların reddine dair verilen itiraz hakem heyetinin 2021/İHK-2874 sayılı ve 29.01.2021 günlü kararının süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12. maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL"yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Uyuşmazlık Hakem Heyeti; başvuranın talebinin kısmen kabulü ile 15.135,26 TL bakiye hasar bedelinin davalıdan tahsiline karar verdiğine göre 40.000,00 TL"lik kesinlik sınırı olduğundan, başvuran lehine kabul edilen tazminat miktarı itibariyle karar kesin niteliktedir. Davalı yönünden temyiz isteminin miktar yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz dilekçesinin İtiraz Hakem Heyeti kararının kesin olması nedeniyle REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 06/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara