Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4441 Esas 2021/3426 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4441 Esas 2021/3426 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2021/4441
Karar No : 2021/3426
Karar Tarihi : 06/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/4441 Esas 2021/3426 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2021/4441 E.  ,  2021/3426 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda; Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemince, kararda yazılı nedenlerden dolayı başvurunun kabulüne dair verilen kararın süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, 12.12.2018 tarihinde, müvekkili şirkete ait araçla davalı nezdinde zorunlu mali mesuliyet sigortalı aracın karıştığı kaza sonucunda müvekkili şirkete ait araçta oluşan değer kaybı bedeli olarak şimdilik 10,00 TL ve ekspertiz ücreti olan 319,58 TL"nin davalı ... şirketine başvuru tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep etmiş, davacı talebini 1.819,58 TL"ye ıslah etmiştir.
  Davalı vekili, talebin reddini savunmuştur.
  Sigorta Uyuşmazlık Hakemince; başvurunun kabulüne, 1.500,00 TL değer kaybı bedeli ile 319,58 TL ekspertiz ücretinin 21.01.2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş; karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  14.06.2007 tarih, 26552 Sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrasında; "Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.). Beşbin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz
  başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir." hükümleri yer almaktadır.
  Buna göre beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararları kesin olup ancak; İtiraz Hakem Heyetlerince kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir. Ayrıca, Yasada açıklanan ayrık haller İtiraz Hakem Heyeti kararları için getirilmiştir.
  Eldeki dosyada; Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemi tarafından verilen kararın temyizi kabil değildir. Bu nedenle, davalı vekilinin Uyuşmazlık Hakemi kararını temyiz etmekte hukuki yararı bulunmadığından, temyiz isteminin hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, davada sigorta şirketi vekilinden HMK"nın 329-368 maddesi uyarınca 500,00 TL disiplin para cezası alınmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 06/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara