Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2435 Esas 2019/10293 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2435 Esas 2019/10293 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2017/2435
Karar No : 2019/10293
Karar Tarihi : 07/11/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2435 Esas 2019/10293 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2017/2435 E.  ,  2019/10293 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı .... Tic. A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı vekili, 09.09.2014 tarihinde davalı .... Tic. AŞ’ye ait, sürücü ... idaresindeki araç ile kırmızı ışıkta bekleyen müvekkiline ait araca arkadan çarparak hasar verdiğini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu belirterek, araç değer kaybı için 750,00 TL, ikame araç bedeli için 250,00 TL olmak üzere toplam 1.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiş, 07.04.2015 ıslah dilekçesi ile istemini araç değer kaybı için 3.500,00 TL, ikame araç bedeli için 1.500,00 TL’ye ıslah etmiştir.
  Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, Dairemizin ilgili bozma ilamına uyulmasına karar verilerek toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 2.500,00 TL değer kaybı ve 1.500,00 TL ikame araç bedeli olmak üzere toplam 4.000,00 TL"nin kaza tarihi olan 09/09/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı .... Tic. A.Ş."den; hakkında 12/05/2015 tarihli Mahkememizin ilk hükmünü temyiz etmemesi sebebiyle ilk hüküm kesinleşen diğer davalı ... ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı .... Tic. AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre davalı ...
  Çimento San. Tic. AŞ vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı ve ikame araç bedelinin tazmini istemine ilişkindir.
  Davacı, dava açılmadan önce İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/106 değişik iş sayılı dosyasında zararının belirlenmesi için delil tespiti yaptırmış, dava dilekçesinde de tespit giderinin davalılardan tahsilini talep etmiştir. Tespit masrafı yargılama giderlerinden olup yargılama sonucunda davanın kabul ve red oranına göre taraflar arasında paylaştırılması gerekir. Bu durumda mahkemece, dava kısmen kabul edildiğinden tespit edilen 577,70 TL tespit masrafının kısmen kabul oranına göre yargılama gideri olarak davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru değil bozma sebebi ise de bu husus yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3.maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı .... Tic. A.Ş vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükme yeni bent eklenerek “Davacı tarafından İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/106 D.İş sayılı tespit dosyasında yapılan 577,70 TL yargılama giderinin kabul ve red oranı dikkate alınarak hesaplanan 462,16 TL’nin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, kalan kısmın davacı üzerine bırakılmasına” ifadelerinin yazılması suretiyle ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 204,89 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı .... Tic. A.Ş"den alınmasına 07/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara