Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/6261 Esas 2021/3439 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/6261 Esas 2021/3439 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2020/6261
Karar No : 2021/3439
Karar Tarihi : 07/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/6261 Esas 2021/3439 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2020/6261 E.  ,  2021/3439 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat ve itirazın iptali davalarının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl davada davacılar vekili ile birleşen davada davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Asıl davada davacılar vekili; davalı şahısların sürücüsü maliki ve işleteni olduğu traktörün davacıların annelerinin yolcu olarak bulunduğu araçla karıştığı trafik kazasında davacıların annelerinin vefat ettiğini belirterek davacıalr için 10.000,00 er TL maddi tazimnat ile 15.000,00 er TL manevi tazminatın sigorta şirketini maddi tazminatla sorumlu tutarak davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Birleşen davada davacı vekili; desteğin bulunduğu araçta başka bir yolcunun daha vefat ettiğini bu nedenle hak sahiplerine ödeme yapıldığını, trafik sigortası bulunmayan traktörde bulunan 2/8 oranındaki kusuura isabet eden ve hak sahiplerine ödenen 7.374,00 TL nin tahsili için başlatılan icra takibine davalılar tarafından yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davalılar ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, asıl davada; davalılar ... ve Birol İlhan bakımından açılan davanın pasif husumet ehliyeti bulunmadığından reddine, davacıların destekten yoksun kalma talebinin kabulü ile ... için 2.760,20 TL destekten yoksun kalma tazminatının 1.380,10 TL"sin davalılar ... Sigorta AŞ, ... ve ..."dan müştereken ve müteselsilen, bakiye tazminatın davalı ... AŞ"den, ... için 4.953,62 TL destekten yoksun kalma tazminatının 2.476,81 TL"sin davalılar ... Sigorta AŞ, ... ve ..."dan müştereken ve müteselsilen, bakiye tazminatın davalı ... AŞ"den, ... için 5.018,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 2.509,00 TL"sin davalılar ... Sigorta AŞ, ... ve ..."dan müştereken ve müteselsilen, bakiye tazminatın davalı ... AŞ"den, (sigorta şirketi sadece maddi tazminattan poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olmak üzere) tahsiline, tazminata olay tarihi olan 06/06/2009 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, davacıların manevi tazminat davalarının kısmen kabulü ile davacılar ... için 5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000,00 TL manevi tazminatının davalılar ... ve ..."dan olay tarihi olan 06/06/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacılara Ödenmesine, birleşen dava bakımından;davalı ... İlhan bakımından açılan davanın pasif husumet ehliyeti bulunmadığından reddine, davacının davasının davalı ... bakımından kısmen kabulü ile, davalı ..."ın İpsala İcra Müdürlüğü"nün 2010/1 Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptali ile, takibin 6.227,71 TL asıl alacak ve 35,60 TL işlemiş faiz üzerinden kaldığı yerden aynen devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm asıl davada davacılar vekili ile birleşen davada davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalı ... İlhan’ın traktör galerisinde çalışan kişi olmasına ve yaptığı iş nedeniyle traktörün adına tescil olmasına, tescil tarihi ile aynı tarihte trafikten çekilme işleminin yapılmasına, traktörü kendi adına işletenin ... olmasına göre, asıl davada davacılar vekilinin ve birleşen davada davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 31,60 TL kalan onama
  harcının temyiz eden asıl davada davacıdan ve birleşen davada davacıdan alınmasına, 07/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara