Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/3528 Esas 2021/3423 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/3528 Esas 2021/3423 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2021/3528
Karar No : 2021/3423
Karar Tarihi : 06/04/2021
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2021/3528 Esas 2021/3423 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2021/3528 E.  ,  2021/3423 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki uyuşmazlık hakem heyeti kararına yapılan itirazın sonunda itirazın reddine dair verilen itiraz hakem heyetinin 2020/İHK-28570 sayılı ve 20.12.2020 günlü kararının süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12. maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL"yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Uyuşmazlık Hakem Heyeti; başvuranın talebinin kısmen kabulü ile 37.125,05 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verdiğine göre 40.000,00 TL"lik kesinlik sınırı olduğundan, başvuran lehine kabul edilen tazminat miktarı itibariyle karar kesin niteliktedir. Davalı yönünden temyiz isteminin miktar yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz dilekçesinin itiraz hakem heyeti kararının kesin olması nedeniyle REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 06.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara